Profil MAN 2 YOGYAKARTA

 Identitas Madrasah
1) Nama Madrasah : MAN 2 Yogyakarta
2) Nomor Statistik : 131134710002
3) NPSN : 20363282
4) Status Madrasah : Negeri
5) NPWP : 001656123541000
6) Alamat :
a. Jalan/Nomor : JL. KHA. Dahlan 130 Yogyakarta
b. Desa / Kelurahan : Ngampilan
c. Kecamatan : Ngampilan
d. Kab / Kota : Yogyakarta
e. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
f. Kode Pos : 55261
g. Telepon/Fax : 0274-513347
h. E-mail madrasah : man_jogja2@yahoo.com

7) Tahun Berdiri / Izin :1978
a. No. SK izin : Wl/1.b/pt/702/6a/1978
b. Tgl. Sk izin : 16 Maret 1978